• 1

  PROF. DR HAB. N. MED.
  WOJCIECH ZEGARSKI

  O mnie

Zadania konsultanta krajowego

Zadania konsultanta krajowego

Konsultantów krajowych powołuje Minister Zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Główne zadania konsultanta krajowego:

 • inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań
 • prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie
 • prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych
 • opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • nadzór nad programem specjalizacji i przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Specjalizacja

Aktualności

Spotkanie Konsultanta krajowego z Konsultantami wojewódzkimi

W dniu 02.09.2021 podczas XXVII Zjazdu PTChO w Poznaniu odbyło się spotkanie Konsultanta krajowego z Konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie chirurgii onkologicznej na którym omówiono bieżącą działalność Konsultanta oraz aktualne problemy dotyczące działalności Oddziałów Chirurgii Onkologicznej w kraju.

Robocze spotkanie Konsultanta Krajowego

W dniu 06.04.2021 odbyło się robocze spotkanie Konsultanta Krajowego z Zespołem ekspertów ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii onkologicznej, na którym omówiono założenia nowego programu specjalizacji zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020 z późn.zm.).

Zdrowie chorego najwyższym prawem

Hipokrates